Home
menu
Vraag het de Buren Bel ons voor een afspraak0343 493.394

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

De Buren respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft De Buren de plicht om haar klanten op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Buren worden verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als abonnee van De Buren, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van De Buren en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door De Buren worden gebruikt om u te informeren over onze diensten via een Nieuwsbrief. Uw emailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt en u kunt deze toezending op ieder gewenst moment stopzetten middels de link onderaan de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die De Buren gebruikt en het doel van het gebruik

De Buren verwerkt uw persoonsgegevens als u abonnee wordt of bent van De Buren, via het contactformulier contact met ons opneemt of zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief van De Buren. Opzegging van de Nieuwsbrief kan telefonisch (0343-493394), middels de knop onderaan de digitale nieuwsbrief of per email aan vraag@deburen.nu.

De Buren verzamelt uw naam (eventueel met geboortedatum), adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

·        onze dienstverlening te kunnen leveren

·        het abonnement financieel en administratief te kunnen afhandelen

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Buren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten De Buren, tenzij

·        dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een door u gegeven opdracht of

·        dit verplicht is middels een wettelijk voorschrift.

Geheimhouding

·        De Buren verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en dit reglement.

·        Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door De Buren, tenzij anders bepaald in het reglement. Uw persoonsgegevens zijn door De Buren beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Bewaartermijn

·        De Buren bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

De Beveiliging

·        De Buren heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.

·        De Buren heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. persoonsgegevens.

·        Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bijhouden van een correcte administratie.

Uw rechten

·        Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

·        Het recht op inzage van die gegevens.

·        Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.

Aan het recht tot (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven en na overleg met De Buren.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven: vraag@deburen.nu

Er zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten met Google Analytics, Mailchimp en met TransIP.

Website

De Buren respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Google Analytics-cookies

Deze worden slechts gebruikt om De Buren inzicht te geven in de frequentie en duur van bezoekers van onze website.

Er is een bewerkers overeenkomst met Google is gesloten waarbij het IP-adres is gemaskeerd, de gegevens-deling is geblokkeerd en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookie. 

Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u per email contact met ons opnemen: vraag@deburen.nu

 

Privacyreglement De Buren versie mei 2018

Vraag het De Buren

U kunt ons 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen
op het nummer 0343 – 493.394.

Wij maken bij voorkeur persoonlijk met u kennis, maar mocht u het op dit moment gemakkelijker vinden, dan kunt u onderstaand formulier even invullen en op “ Verzenden” drukken. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.
Stel uw vraag